Historia Spółki

Spółka została zawiązana w dniu 27 sierpnia 2010 r. aktem notarialnym objętym protokołem rep. A nr 4903/2010 r., jako spółka komandytowo-akcyjna działająca pod firmą: WIKANA BIOENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01 Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, obecnie prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w dniu 4 kwietnia 2012 r. pod numerem KRS: 0000366718.

W związku ze zmianą firmy jedynego komplementariusza Spółki z WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. na BIOENERGIA PLUS Sp. z o.o., nastąpiła zmiana firmy Spółki na aktualną, tj. BIOENERGIA PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01 Spółka Komandytowo-Akcyjna, którą to zmianę właściwy sąd rejestrowy zarejestrował z dniem 8 lipca 2016 r.