O SPÓŁCE

Firma, pod którą działa Spółka: BIOENERGIA PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01 Spółka Komandytowo-Akcyjna
Skrócona nazwa firmy: BIOENERGIA PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01 S.K.A.
Kraj: Polska
Siedziba: Lublin
Adres: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
Jednostka dominująca: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000144421)
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000366718
NIP: 7123227153
REGON: 060681832
Kapitał zakładowy: 550 000,00 zł
Liczba akcji: 550 000 sztuk
Serie i numery akcji: 150 000 akcji na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 150.000
400 000 akcji na okaziciela serii B, od numeru 150.001 do numeru 550.000
Wartość nominalna 1 akcji: 1,00 zł
Reprezentowana przez (jedyny komplementariusz): BIOENERGIA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000338404)
Czas trwania Spółki: Nieoznaczony
Teren działania Spółki: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa
Przeważająca działalność Spółki wg PKD: 3514Z Handel energią elektryczną